equality_copy_copyלפניך שיוויון שגוי: 39=  25 - 26

יש להזיז ספרה אחת ממקומה כדי לקבל שיוויון נכון.

 

 

 

רמז דק

חישבו על כל פעולות החשבון האפשריות...

רמז עבה

חפשו איך להפוך ספרה אחת למעריך חזקה...

פתרון

power_6את הספרה 6 נרים במקצת ונקבל 2בחזקת 6 השווה ל64. ו-64 פחות 25 שווה 39 כנדרש:

 

 

הוספת תגובה

תגובות (1)